Visszaküldésre vonatkozó szabályok

1. Tájékoztató a fogyasztónak* minősülő vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Rendelet”) értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván ezen jogával, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Fogyasztó a csomagot átvette.

*Fogyasztó a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával.

2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a Rendelet 20. §-ában biztosított elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján vagy a Rendelet 2. sz. mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Elállási jog gyakorolható Eladó nyilatkozatmintája megküldésével is, amely az alábbi linkről letölthető: https://shop.bfz.hu/wp-content/uploads/2024/04/Elallasi-nyilatkozat.pdf

3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

3.1. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát az 1. pont szerinti határidő lejárta előtt elküldi.

3.2. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

4. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

4.1. Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a Rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt Eladót felelősség nem terheli.

4.2. Többletköltségek

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, Eladó nem köteles megtéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn Eladó visszatérítési kötelezettsége.

4.3. Visszatartási jog

Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket Eladó nem fogad el.

5. A fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

5.1. A termék visszaszolgáltatása

Ha a Fogyasztó a Rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

5.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket Eladóó címére kell visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

5.3. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

Eladó kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben.