Visszaküldésre vonatkozó szabályok

Fogyasztó általi elállás

1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

1.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Rendelet”) értelmében a Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván ezen jogával, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Fogyasztó a csomagot átvette. 

1.2. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával.

1.3. A fogyasztót a Rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. 

2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

2.1. A fogyasztó a Rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján vagy a jelen pontban hivatkozott kormányrendelet 2. sz. mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

3.1. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő az elállás közlésétől számított 14 nap.

3.2. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

3.3. Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

4. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

4.1. Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a Rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.

A Rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt Szolgáltatót felelősség nem terheli.

4.2. Többletköltségek

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles megtéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

4.3. Visszatartási jog

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a Szolgáltató nem fogad el. 

5. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

5.1. A termék visszaszolgáltatása

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

5.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

5.3. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

6. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben.