Adatkezelési tájékoztató a webáruház vásárlói részére

I.Az adatkezelő

Név: Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126.
Telefon: + 36 1 489 4330
E-mail fiók: info@bfz.hu

II. Az adatkezelés leírása

Az Adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő vagy BFZ) üzemelteti a weblapot, amely a BFZ termékek online módon történő megvásárlása esetén érvényes.
A weboldalon található webshop szolgáltatások, többek között: ajándéktárgyak vásárlása, egyéb forgalmazott termékek megrendelése és kiszolgálása.
A BFZ figyelemmel van az adatkezelés jogszabályban meghatározott elveire, így különösen a jogszerűség és tisztesség elvére, a célhoz kötöttség elvére, továbbá az elszámoltathatóság elvére egyaránt.
Regisztrált vásárló esetén – összhangban az adatkezelő ÁSZF-val -, a vásárláshoz kötelezően megadandó adatok kitöltése. A regisztráció során megadott személyes adatok tekintetében, minden nemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulás.
Lehetőség van a weblapon való vásárlásra előzetes regisztráció nélkül is. Ebben az esetben a vásárló közvetlenül a vételt megelőzően köteles megadni a vásárláshoz feltétlenül szükséges személyes adatait. Az adatszolgáltatás nélkül a vásárlás nem lehetséges.
Az adatkezelőnek nem áll módjában a vásárló személyes adatait ellenőrizni, így a vásárló szavatol a megadott adatok valódiságáért.

III. Az adatkezelés célja

A webshop-on történő vásárlás biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a fizetés dokumentálása, valamint a számviteli kötelezettség teljesítése. Továbbá a vásárló beazonosítása, – regisztráció esetén – valamint a választásának elősegítése.

IV. Az adatkezelés jogalapja

A vásárló és az adatkezelő között létrejött szerződés. Így, a *GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont (szerződés teljesítése).
Websopal és a BFZ további fontos híreivel kapcsolatos, hírlevél feliratkozásnál, a GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pont (előzetes hozzájárulás).

V. A kezelt adatok köre

A vezeték és keresztnév, telefonszám (opcionális, ha a vásárló az értesítések fogadásához megadja), e-mail cím, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, illetve a vevőkód.

VI. Adatkezelés határideje

A tranzakció időpontjától számított öt év. A számviteli törvény értelmében nyolc év. Amennyiben a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvita alakul ki, az adatkezelő az adatokat a jogvita időtartamára őrzi meg.

VII. Adattovábbítás

A BFZ személyes adatot csak akkor továbbít harmadik fél részére, ha az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad, illetve adott esetben, ha ahhoz a vásárló egyértelműen hozzájárult.
Továbbá a BFZ köteles minden olyan személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyet jogszabály vagy jogerős hatósági döntés rendel el.
A bank- vagy hitelkártyával történő vásárlásnál, a BFZ-nak megadott adatok átkerülnek az adott pénzintézethez, pl.: SimplePay -Adatkezelési tájékoztatója, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

VIII. A vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A BFZ a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja a vásárlót a személyes adatainak a kezeléséről.
Az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság (NAIH), 1055 Budapest,
Falk Miksa u. 9-11., vagy a www.naih.hu .
A BFZ Adatkezelési Tájékoztatója elérhető az alábbi linken:
https://bfz.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato/
*GDRP (Az Európa Parlamet és a Tanács (EU) 2016/679 rendelte).

A Budapesti Fesztiválzenekar adatkezelési tájékoztatója

1. Az Adatkezelő megnevezése
 

Adatkezelő neve: Budapesti Fesztiválzenekar

Székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.

2. Adatkezelés szabályai

A Budapesti Fesztiválzenekar (a továbbiakban: BFZ) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezel jelen felülettel, a weboldallal összefüggésben személyes adatokat. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a BFZ minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során a *GDPR 4. cikkében meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A BFZ által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A BFZ személyes adatot csak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésben meghatározott célból kezel.

A BFZ az adat felvétele előtt minden esetben – ha az érintettől származik az adat a GDPR 13. cikk (1). alpont – vagy – ha nem közvetlenül az érintettől származik az adat a GDPR 14. cikk (1). alpont – alapján közli az érintettel az előírt kötelmeket.

A BFZ szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a BFZ megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

Ha a Szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a BFZ által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A BFZ megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

A BFZ ügyvezetője a BFZ sajátosságainak figyelembevételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A BFZ munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A BFZ adatvédelmi rendszerének felügyeletét a ügyvezető látja el egy általa kijelölt adatvédelemért felelős személy útján.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a BFZ feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A BFZ a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezésétől számított legkésőbb egy hónapon – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR. 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 18 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;

g) ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;

– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

– törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 30 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 30 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős személytől, aki azt három napon belül teljesíti.

A BFZ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

4. A BFZ honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: BFZ székhelye, valamint a megbízási jogviszonyban álló partnerek székhelyei.

4.1. A honlapon megvalósuló adatkezelések

A BFZ saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül, regisztráció esetében az ahhoz kapcsolódó kötelezően kitöltendő adatok megadásával férhet hozzá. A honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról, úgynevezett cookie-k vagyis „sütik” segítségével. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

4.2. Kapcsolatfelvétellel, regisztrációval, hűségprogrammal összefüggő adatkezelések (kapcsolattartás)

A BFZ saját honlapot üzemeltet megbízott harmadik fél/ek bevonásával, amelyen lehetőségük van a látogatóknak a kapcsolatfelvételre, valamint további kapcsolattartási módokra egyaránt.

adatkezelés célja: a BFZ-val történő kapcsolattartás

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok regisztráció esetén

adatok törlésének határideje: a kapcsolat felvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)

adattárolás módja: elektronikus formában

egyént megillető jogok: a GDPR alapján; hozzáférési jog, helyesbítéshez való jog, törléshez vagy korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, valamint az adathordozhatósághoz való jog

5. DPO elérhetőségei

E-mail: adatvedelem@bfz.hu

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések és a szellemi tulajdonjogok

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai és a BFZ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadó.

A hozzájárulás keretében a felhasználó hozzájárul a tartalmaknak a jelen Tájékoztató szerinti közzététele érdekében indokolt esetben.

  • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR/Általános Adatvédelmi Rendelet)

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

Támogatói Klubbal és a hűségprogrammal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: az Adatkezelőnek történő befizetés, a befizetők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a befizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, befizetői kapcsolattartás, hűségprogram általi kedvezmények biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], és a Számv. tv.169. § (2) bekezdés

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, házközösségben élők tagjainak neve, címe, telefonszáma, a Támogtói Klubtagsággal és a hűségprogrammal kapcsolatos további adatok

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az egyes üzletek bankja kezeli.

Adattovábbítás:

Bankkártyás fizetés esetén a befizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Bank felé.

Adatfeldolgozók:

Az Adatkezelővel kapcsolatban lévő pénzintézet és egyéb jogi személyek

Panasszal elsődlegesen az Adatkezelőnél, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

"Cookie" ("süti") szabályzat

I. Bővebb tájékoztatás a cookie-król

A Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) célja az, hogy az Ön online élménye és kommunikációja olyan informatív, releváns és támogató legyen, amennyire csak lehetséges. Ehhez cookie-kat vagy más hasonló technológiákat használunk. Úgy gondoljuk, fontos tudnia, hogy webhelyünk milyen cookie-kat használ, és milyen célokból. Ez segíti az Ön adatainak védelmét, miközben a lehető legnagyobb mértékben biztosítja webhelyünk felhasználóbarát működését.

II. Mik azok a cookie-k?
A cookie-k (süti csomagocskák) olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön végberendezésén (számítógép vagy mobileszköz) tárolódnak, amikor Ön bizonyos webhelyeket meglátogat.

III. Miért van szükség cookie-k használatára?
A cookie-k különböző célokra használhatók. Egyrészt a webhely megfelelő működéséhez lehet rájuk szükség. Cookie-k nélkül például a webhely nehezen tudná megjegyezni, hogy Ön már belépett, illetve hogy mely termékeket helyezte a kosarába. Ezek az úgynevezett szükséges cookie-k.

A cookie-k emellett a webhely használatának elemzésére, a látogatószám rögzítésére, valamint a webhely fejlesztésével kapcsolatos célokra is használhatók. A webhelyhasználati statisztikákat és más jelentéseket nem rendeljük hozzá az egyes személyekhez. Ezek az analitikai cookie-k.

A harmadik csoportot a közösségi médiához kapcsolódó cookie-k alkotják, amelyek lehetővé teszik a közösségi média integrációját a webhelyen, így egy oldal vagy termék láttán azonnal kiválaszthatja a „tetszik” vagy „megosztás” lehetőséget kedvenc közösségimédia-szolgáltatásában.

IV. Hogyan választhatom ki a cookie-kkal és az adatvédelemmel kapcsolatos lehetőségeket a BFZ
webhelyeken?

A BFZ webhelyek lehetőséget biztosítanak Önnek a cookie-kal kapcsolatos beállítások megadására. A „Cookie-k” lehetőségre kattintva kiválaszthatja, hogy webhelyünk milyen típusú cookie-kat használhat. A beállításokat bármikor módosíthatja. A Cookie-beállítások menüpontban meg is tekintheti az egyes kategóriákba (szükséges, analitikai, közösségi médiához kapcsolódó) tartozó
cookie-k listáját.

Vegye figyelembe, hogy webhelyünk Cookie-beállítások lehetőségének használata nem jár automatikusan a korábban már beállított cookie-k törlésével. Ezt a webböngészője beállításai segítségével teheti meg az alább ismertetett módon, miután módosította a Cookie-beállításokat a webhelyünkön.

V. Cookie-k kezelése vagy letiltása a böngészőben

A webhelyünk Cookie-beállítások része mellett böngészője beállításaiban is bármikor módosíthatja a cookie-beállításokat. Vegye figyelembe, hogy böngészőbeállításai nem feltétlenül biztosítják azt az egyszerűséget, amelyet webhelyünk Cookie-beállítások részében tapasztalhat. Ha egyszerűen letiltja az összes cookie-t vagy a mi cookie-jainkat, előfordulhat, hogy weboldalunk/weboldalaink egyes részei vagy funkciói nem működnek, mivel a böngészője nem teszi lehetővé számunkra a megfelelő működéshez szükséges cookie-k beállítását. Emiatt azt ajánljuk, hogy az összes cookie webböngészőn keresztüli letiltása helyett inkább a webhelyünk Cookie-beállítások lehetőségét vegye igénybe.

A következő lista segítségével további információt kaphat a cookie-beállításoknak az Ön által használt böngészőben történő letiltásáról vagy módosításáról:

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• InternetExplorer:http://support.microsoft.com/kb/278835
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browsersettings.aspx – for mobile
• Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
További információk a weboldal cookie használatával kapcsolatosan.

VI. A webhely megfelelő működését biztosító cookie-k (szükséges cookie-k)
Webhelyünk a következő célokra használ cookie-kat:
• azon termékek megjegyzésére, amelyeket Ön a bevásárlókosarába tesz az online vásárlás során
• azon információk megjegyzésére, amelyeket fizetéskor vagy vásárláskor Ön kitölt a különféle oldalakon, hogy Önnek ne kelljen az adatait ismételten megadnia
• az előnyben részesített beállítások tárolására, mint például nyelv, hely, a megjelenítendő keresési találatok száma, stb.
• a webhelyünk és szolgáltatásaink visszaélésszerű használatának meghatározására, például számos egymást követő sikertelen bejelentkezési kísérlet rögzítésére
• a webhely egyenletes betöltésére a folyamatos elérés érdekében
• a bejelentkezési állapot tárolásának felajánlására, hogy Önnek ne kelljen minden alkalommal újra beírnia az adatokat

VII. A webhely használatának mérését lehetővé tévő cookie-k (analitikai cookie-k)
Webhelyünk a következő célokra használ analitikai cookie-kat:
• a weboldalaink látogatói számának nyomon követése
• az egyes látogatók által a weboldalainkon töltött idő hosszának nyomon követése
• annak meghatározása, hogy egy látogató milyen sorrendben látogatja meg a különféle oldalakat a webhelyünkön
• a webhelyünk továbbfejlesztést igénylő részeinek meghatározása
• a webhely optimalizálása
• a webhelyünk egyes részeire vonatkozó visszajelzés kérése

VIII. Webhelyünk tartalmának a közösségi média útján történő megosztására szolgáló cookie-k
(közösségi médiával kapcsolatos cookie-k)
• Ezek a cookie-k lehetővé teszik:
• a kiválasztott közösségi média bejelentkezett felhasználói számára a webhelyünkről származó bizonyos tartalmak közvetlen megosztását és kedvelését
• Ezek a közösségimédia-partnerek szintén gyűjthetik az Ön személyes adatait saját céljaikra. A BFZ nem bír befolyással arra, hogy ezek a közösségimédia-partnerek hogyan használják fel az Ön személyes adatait. A közösségimédia-partnerek által beállított cookie-ra és az általuk gyűjtött lehetséges adatokra vonatkozó további információért kérjük, olvassa el a közösségimédia-partnerek által közzétett saját adatvédelmi és cookie-kal kapcsolatos nyilatkozatokat. Az alábbiakban felsoroljuk a BFZ által leggyakrabban használt közösségimédia-csatornák cookie nyilatkozatait:
• Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
• Istagram: https://help.instagram.com/1896641480634370
• YouTube: https://www.youtube.com
• Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
• Google+: https://myaccount.google.com/data-and-personalization
• Tumblr: https://www.tumblr.com/privacy

IX. Záró rendelkezések
A jelen Cookie-kal kapcsolatos nyilatkozatot időről időre módosíthatja a BFZ, például mivel webhelyünk vagy a cookie-kra vonatkozó szabályok megváltoznak. Fenntartjuk a jogot, hogy a Cookiekal kapcsolatos nyilatkozat tartalmát és a listákba felvett cookie-kat bármikor, értesítés nélkül megváltoztassuk. Az új Cookie-kal kapcsolatos nyilatkozat a közzétételétől kezdve hatályos.

Amennyiben Ön nem ért egyet a módosított nyilatkozattal, változtassa meg beállításait. Az adott módosítások hatályba lépését követően a hozzáférés folytatásával vagy szolgáltatásaink igénybevételével Ön magára kötelezőnek ismeri el a módosított Cookie-kal kapcsolatos nyilatkozatot.
A legutóbbi változatot megtalálja a jelen weboldalon.

Ha bármilyen további kérdése és/vagy megjegyzése merül fel, vegye fel velünk a kapcsolatot:
E-mail-cím: info@bfz.hu
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 126.